Ogólne warunki gwarancji STERIMED

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI STERIMED 

1. Firma Sterimed Sp. z o.o. udziela gwarancji na sprzedane towary na okres dwóch lat (24 miesięcy) licząc od daty odbioru urządzenia, potwierdzonej protokołem zdawczo-odbiorczym.
2. Firma Sterimed Sp. z o.o. udziela gwarancji na świadczone usługi serwisowe na okres sześciu miesięcy licząc od daty wykonania usługi, potwierdzonej protokołem serwisowym.
3. Firma Sterimed Sp. z o.o. udziela gwarancji na stosowane części serwisowe na okres sześciu miesięcy licząc od wykonania usługi, potwierdzonej protokołem serwisowym.
4. Firma Sterimed Sp. z o.o. udziela gwarancji na zakupione materiały eksploatacyjne, środki dezynfekcyjne, myjące, testy i inne akcesoria na okres trzech miesięcy od daty dostawy.
5. Gwarancja obejmuje odpowiedzialność za wady urządzenia (dotyczy zamówień realizowanych przez firmy kurierskie).
6. Gwarancja jest wyłączona, jeśli Nabywca wiedział o wadzie w chwili odbioru urządzenia.
7. Urządzenia sprzedawane przez Sterimed Sp. z o.o. są objęte rękojmią Sterimed Sp. z o.o. lub gwarancją producenta.
8. W przypadku reklamacji materiałów eksploatacyjnych, środków dezynfekcyjnych, myjących, testów i akcesoriów zgłoszenie może dotyczyć tylko nowego (nie rozpakowanego i nie noszącego śladów eksploatacji) i rozpatrzone będzie w ciągu 21 dni roboczych, licząc od daty przyjęcia zgłoszenia reklamacyjnego.
9. W przypadku reklamacji urządzenia lub usługi zgłoszenie rozpatrzone będzie w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych, licząc od daty przyjęcia zgłoszenia reklamacyjnego, przy czym czas reakcji w celu diagnozy i podjęcia naprawy wynosi 48 godzin.
10. W przypadku zaistnienia konieczności wysłania towaru do Producenta celem ustalenia przyczyny niesprawności czas rozpatrzenia reklamacji z przyczyn niezależnych od sprzedającego ulegnie niezbędnemu wydłużeniu.
11. Rozpatrzenie zgłoszenia reklamacyjnego w ramach gwarancji będzie dokonywane po przedstawieniu poprawnie i czytelnie wypełnionego zgłoszenia gwarancyjnego reklamowanego urządzenia oraz faktury zakupu.
12. Gwarancja obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym urządzeniu.
13. Nie są objęte gwarancją uszkodzenia powstałe z przyczyn zewnętrznych takich jak: urazy mechaniczne, zanieczyszczenia, zalania, zjawiska atmosferyczne, niewłaściwa instalacja lub obsługa, jak również eksploatacja niezgodna z przeznaczeniem.
14. Gwarancja nie ma też zastosowania w przypadku dokonania przez Klienta jakichkolwiek napraw lub przeróbek.
15. Klient dostarcza towar do sprzedawcy na koszt sprzedawcy jeśli jego waga jest mniejsza równa 20kg, lub klient wzywa serwis do miejsca w którym urządzenie jest zainstalowane i użytkowane dla wagi netto powyżej 20kg.
16. Sprzedający ma prawo odmówić wykonania wymiany gwarancyjnej w przypadku: stwierdzenia sprzeczności pomiędzy danymi wynikającymi z dokumentów a znajdującymi się na sprzęcie, dokonania napraw we własnym zakresie, zmian konstrukcyjnych sprzętu, niewłaściwej eksploatacji urządzenia.
Zasady zgłaszania reklamacji:
1. Kupujący ma obowiązek niezwłocznego sprawdzenia dostawy.
2. Braki ilościowe w dokonanej dostawie, w przypadku uszkodzonej przesyłki, muszą zostać stwierdzone przy odbiorze dostawy, w obecności przedstawiciela przewoźnika realizującego dostawę i zgłoszone sprzedawcy najpóźniej pierwszego dnia roboczego po dniu dostawy. Takie zgłoszenie nie dotyczy przesyłek realizowanych przez przewoźnika, któremu dostawę zlecił zamawiający.
3. Jeśli odebrano towar bez dających się zauważyć uszkodzeń przesyłki a braki ilościowe stwierdzono dopiero po rozpakowaniu dostawy, należy powiadomić o tym dostawcę nie później niż w ciągu 3 dni od daty otrzymania dostawy.
4. Reklamacja ilościowa zgłaszana do Sterimed Sp. z o.o. powinna zawierać:
a) pisemne powiadomienie o reklamacji z podaniem daty i numeru przesyłki,
b) numer i datę dokumentu zakupu,
c) protokół spisany w obecności przedstawiciela przewoźnika realizującego dostawę stwierdzający braki w przypadku otrzymania uszkodzonej przesyłki,
d) protokół spisany przez co najmniej dwóch przedstawicieli odbiorcy w przypadku stwierdzenia braków ilościowych bez dających się zauważyć uszkodzeń przesyłki.
5. Reklamacja jakościowa dotycząca wadliwej pracy urządzenia powinna zawierać:
a) pisemne powiadomienie o reklamacji wraz pełnymi danymi urządzenia oraz klienta, osoby do kontaktu
b) dokładny opis pojawiającej się usterki
c) wydruki bądź ich zdęcia z nieprawidłowych cykli pracy urządzenia
6. Reklamacja jakościowa na świadczone przez firmę usługi serwisowe powinny zawierać:
d) pisemne powiadomienie o dacie nierzetelnego wykonania przeglądu/naprawy
e) dokładny opis pojawiającej się usterki
f) wydruki bądź ich zdęcia z nieprawidłowo przeprowadzonych cykli pracy urządzenia
7. Reklamacja jakościowa może być składana w całym okresie gwarancji jednak niezwłocznie czyli nie później niż w terminie 3 dni od ujawnienia wady.
8. W przypadku nie dostarczenia reklamacji, w wyznaczonym terminie na piśmie uważa się, że odbiorca zaakceptował dostawę w całości a kwota wskazana na fakturze sprzedaży staje się wymagalna w terminie płatności.
9. W przypadku zaległości w wymaganym terminie płatności przekraczającej 30 dni firmie Sterimed Sp. z o.o. przysługuje prawo zaprzestania wykonywania zobowiązań gwarancyjnych wynikających z umowy do czasu spłaty zaległych należności.
10.
Złożenie zamówienia oznacza akceptację Ogólnych Warunków Umowy.
Reklamacje dotyczące złożonych zamówień należy kierować na adres e-mail:
biuro@sterimed.com.pl bądź na nr. faxu 22 350 69 52

Reklamacje dotyczące awarii urządzeń oraz wykonanych usług serwisowych należy kierować na adres e-mail:
serwis@sterimed.com.pl bądź na nr. faxu 22 350 69 52


 

 
                                                     

Załącznik Nr. 1
Wzór protokołu zgłoszenia reklamacyjnego
Załącznik Nr. 2
Wzór protokołu zwrotu towary

OWG :

Pobierz

Protokół zgłoszenia reklamacji :

Pobierz

Formularz zwrotu towaru :

Pobierz

Strona zbudowana z Kopage
← Zbuduj swoją teraz
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Znajdź nas na Facebooku
Powered by Kopage
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem
Powered by Kopage